Status på dansk økonomi

Dansk Økonomi er stadig inde i et opsving. Som nedenstående kurve viser, så har BNP været stigende siden tredje kvartal 2017.

Fra andet kvartal 2018 til tredje kvartal 2018 er BNP steget med ca. 0,7 %. Den danske vækst ligger dermed imellem EU’s og USA’s. EU’s vækst lå på 0,3 %, mens den amerikanske lå på 0,9 % i tredje kvartal 2018 ifølge ”Nyt fra Danmarks statistik” 30. november 2018, nr. 453. Ifølge samme udgivelse fra Danmarks Statistik var den danske vækst bredt funderet, men tydeligst i industri, erhvervsservice, handel og transport, mens der var fald i landbrug og råstofindvinding.

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKH02 december 2018 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 1. kvt. 2015 = 100.

Ser vi på beskæftigelsen i Danmark er den også fortsat stigende. Fra første kvartal 2018 til andet kvartal 2018 steg det samlede antal beskæftigede i Danmark med 0,32 %, og der er i tredje kvartal 2018 2.977.016 personer i beskæftigelse ifølge tal fra Danmarks Statistik, når der ses bort fra sæsonudsving.

Som nedenstående kurve viser, så er beskæftigelsen i Danmark steget med 5,8 % siden første kvartal 2015. Dette svarer til en stigning på 162.690 personer.

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB december 2018 (sæsonkorrigeret). Indeks 1. kvt. 2015 = 100.

Ifølge Det Økonomiske Råd, de såkaldte vismænd, kan vi i Danmark forvente fortsat vækst og en blød landing efter den nuværende højkonjunktur. I den seneste rapport fra vismændene ”Dansk Økonomi, efterår 2018” skriver vismændene:

Dansk økonomi har oplevet høj vækst over 2 pct. de seneste tre år, og der ventes vækstrater på omkring 2 pct. de kommende år. For indeværende år ventes en lidt lavere vækst på ca. 1¼ pct. som følge af midlertidige forhold. Beskæftigelsen er steget markant, og beskæftigelsen vurderes i 2018 at overstige det strukturelle niveau med omkring 30.000 personer… Relativ høj vækst i efterspørgslen de kommende år indebærer et øget pres på økonomiens ressourcer. Der er imidlertid udsigt til en fortsat stigning i arbejdsstyrken frem mod 2025, hvilket bidrager til at tage presset af arbejdsmarkedet. Det er derfor forventningen, at de kommende års relativt høje vækst vil ende med en såkaldt “blød landing”.

De pointerer dog risici for at den forventede bløde landing kan ende mere hårdt:

Der er imidlertid risici begge veje i forhold til dette forløb. På den ene side er der risiko for, at manglen på arbejdskraft øges, og at dette, i fravær af modgående tiltag i den økonomiske politik, fører økonomien ind i en decideret overophedning. På den anden side er der også risiko for, at væksten vil blive mærkbart trukket ned. Trods udsigt til en aftale omkring Storbritanniens udtrædelse af EU (brexit) er der fortsat stor usikkerhed om konsekvenserne heraf, og væksten kan også blive påvirket negativt af en optrapning af handelskonflikten mellem USA og Kina

Status i byggeriet

I tredje kvartal 2018 var der 173.444 personer beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen, når man ser bort fra sæsonudsving. Det er det højeste niveau i næsten 10 år. Fra andet kvartal 2018 til tredje kvartal 2018 er beskæftigelsen steget med 1.582 personer. Det er positivt, at byggebranchen har skabt ca. 1.500 job på et kvartal, men i teorien kunne der være skabt flere, når man medregner at mange byggevirksomheder har måtte sige nej tak til opgaver. Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg udtaler 16. oktober 2018 i forbindelse med Danmarks Statistiks tal:

Ideelt set kunne man derfor formentlig have haft en endnu kraftigere jobvækst. Men når det er sagt, skal man samtidig passe på, at det ikke kommer til at gå for stærkt i byggebranchen - med risiko for negative konsekvenser for blandt andet arbejdsmiljø, tidspres og kvalitet

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) november 2018.

Byggecentrenes omsætning

Der er også vækst hos de danske byggecentre. Omsætningen hos Danske Byggecentres medlemsvirksomheder er vokset hvert år siden 2015. Fra 2015 til 2016 steg omsætningen med 4,8 %, mens den steg med 6,1 % fra 2016 til 2017.

For de tre første kvartaler af 2018 er omsætningen steget med 5,1 % i forhold til samme periode i 2017 og ligger således på kr. 19,6 mia.. Der er dermed udsigt til, at der igen i 2018 kommer vækst i den årlige omsætning i forhold til året før.