SVHC-partnerskabet præsenterede vejledning og webværktøj

2018 var året, hvor partnerskabet mellem Brancheforeningen Danske byggecentre, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen afsluttede sit arbejde i form af vejledning og nyt webværktøj til hjælp med informationspligten under REACH artikel 33.

De danske byggecentre kom i pressens søgelys i januar 2017 efter, at Forbrugerrådet Tænk Kemi i en undersøgelse konstaterede, at byggecentrene og deres leverandører ikke altid overholdte deres informationspligt i henhold til EU’s kemikalieregulering omkring særligt problematiske stoffer.

På den baggrund mødtes vi med daværende Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at drøfte, hvordan de danske byggecentre og deres leverandører i højere grad kan leve op til de lovmæssige forpligtigelser. Efterfølgende indgik vi i partnerskab med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen med det formål at udbrede kendskabet i byggecentre og blandt deres leverandører til pligten om at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.

Regler gav udfordringer

Ifølge REACH artikel 33 i EU’s kemikalieregulering skal virksomheder være i stand til at informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt % af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Informationspligten gælder både for varer, der er produceret i EU og for varer, der er importeret fra et land uden for EU. Kandidatlistestofferne er stadig lovlige i mange varer, men det er stoffer, der er i myndighedernes søgelys.

For mange virksomheder gav reglerne en række udfordringer. Det kan være svært at gennemskue, hvilke varer reglerne gælder for, hvordan man indsamler oplysninger fra sine leverandører og ikke mindst, hvordan man bærer sig ad med at kontrollere oplysningerne.

Vejledning og webværktøj skal hjælpe virksomhederne

I løbet af 2017 arbejdede vi aktivt på at udvikle brugbare værktøjer, der gør det nemmere at overholde reglerne i REACH artikel 33. Det har været vigtigt, at værktøjerne både kan bruges af byggecentrene, og at de med fordel også kan videreføres til andre brancher, som står med de samme udfordringer som byggecentrene.

Medlemmerne hos Danske Byggecentre har været altafgørende for partnerskabets arbejde. Deres gode input, krav og ønsker samt deres konstruktive feedback har givet partnerskabet utroligt gode arbejdsvilkår til at udvikle de bedst mulige værktøjer.

I 2018 offentliggjorde Danske Byggecentre i samarbejde med partnerskabet vejledning om informationspligter under REACH, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan man som forhandler kan undersøge, om ens varer indeholder kandidatlistestoffer. I samme ombæring blev der også åbnet op for et webværktøj på Miljøstyrelsens hjemmeside som et supplement til vejledningen. Webværktøjet giver bl.a. eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte stoffer og adgang til databaser over kandidatlistestoffer.

åbnet op for dokumentation i ByggeBasen

Vi har tillige med vejledningen og webværktøjet åbnet op i ByggeBasen, så den kan indeholde leverandørerklæringer, hvor leverandører til de danske byggecentre kan erklære, om der er SVHC stoffer i deres artikler, og hvilke stoffer det i så fald er. På den måde har de danske byggecentre hurtigt adgang til relevant information om SVHC/stoffer i deres produktsortiment, som de kan videregive til deres kunder.