MgO sagens anden afgørelse mere principiel

Efter den anden afgjorte voldgiftssag tegner der sig et billede af, hvem der kommer til at betale for MgO-skaderne.

De to første voldgiftssager i MgO-sagskomplekset er afgjort og har pålagt ansvaret hos henholdsvis rådgiver og hovedentreprenør. Dette tegner et billede af, at brugen af MgO pladerne ikke er dækket af udviklingsrisikoen, der ellers ville have fritaget de to førnævnte for ansvar og i stedet have sendt regningen for udbedring til bygherre.

MgO-plader ikke egnet til det danske klima

MgO-plader er saltholdige plader, som suger fugt fra det fugtige danske vintervejr. Saltet får beslagene til at korrodere, og i løbet af få år kan der opstå nedstyrtningsfare. Pladerne kan også gå i opløsning og miste deres brandhæmmende, vindbeskyttende og stabiliserende egenskaber.

Entreprenøren dømt ansvarlig i anden prøvesag

I den første prøvesag fra 21. juni 2017 blev Wilhelm Lauritzen Arkitekter, der var rådgiver på byggeriet, dømt ansvarlig, da de godkendte bruge af MgO-plader uden at forelægge for bygherre, at der var tale om et nyt og uprøvet produkt, der ikke som det foreskrevne kunne opnå en generel certificering.

Michael Melchior, der er entrepriseretsadvokat og partner i Fønix Advokater, har ifølge Licitationen – Byggeriets Dagblad den 16. oktober 2018 udtalt, at den nyeste prøvesag fra 14. september 2018 er mere principiel og derfor tegner et mere retvisende billede af fremtidige sagsudfald i komplekset. Her blev Enemærke og Petersen, der er entreprenør, dømt ansvarlig, da voldgiftsnævnet vurderede, at entreprenøren kunne have gjort mere for at undersøge materialet for derved at finde frem til dets fugtsugende ulempe. Dermed menes der, at vi har fået en indikation på, at man i overvejende grad vil finde entreprenøren ansvarlig i fremtidige sager. I begge prøvesager har der været tale om almene byggerier.

Byggeskadefonden yder dækning til nybyg og alment byggeri

Byggeskadefonden udsendte den 6. marts 2015 en advarsel om MgO-pladernes fugtsugende ulempe. De har anerkendt at yde dækning til udskiftning af MgO-plader og udbedring af følgeskader på nybyg og renovering af alment byggeri med aflevering før 6. marts 2015, altså før fonden udsendte advarslen. De sager med afleveringsdato efter 6. marts 2015 er dermed ikke dækket af Byggeskadefonden, men ender derimod hos Landsbyggefonden. Her stiller man juridisk viden fra Byggeskadefondens sager til rådighed, men ellers er det op til den enkelte bygherre at agere.

I sager hvor det ikke er alment byggeri er det lidt mere usikkert, hvem der skal betale regningen. Disse sager spænder over store byggerier til små parcelhuse. Der er dog flere eksempler på, at forsikringen dækker ved privates husbyggerier og renoveringer. Licitationen – Byggeriets Dagblad skrev 16. oktober 2018, at forsikringsselskabet Caplloyd har været inde over en række af disse sager ganske udramatisk. Forsikringsselskabet har opfordret de enkelte bygherrer til at drøfte sagen med entreprenøren, hvilket har løst de fleste sager. De sager hvor de har trådt ind, har været sager, hvor entreprenøren er gået konkurs.

Fakta

MgO-plader introduceres på det danske marked.

Byg-Erfa erfaringsblad udgives, hvor det beskrives at MgO-plader kan bruges som vindspærre.

Byggeskadefonden udsender advarsel om brugen af MgO-plader.

Voldgiftsretten pålægger rådgiver Wilhelm Lauritzen Arkitekter ansvaret i den første prøvesag.

Voldgiftsretten pålægger entreprenøren Enemærke & Petersen ansvaret i den anden prøvesag.